ကပ္္ႀကီး သုံးပါးကို ေက်ာ္နင္းနိုင္ေစမည္္႔ ဂါထာေတာ္္

ကပ္္ႀကီး သုံးပါးကို ေက်ာ္နင္းနိုင္ေစမည္္႔ ဂါထာေတာ္္

သိရသၼိ ံ ဂါထာေတာ္္

၁။ သိိရသၼိ ံ ေမ ဗုဒၶေသေ႒ာ၊ သာရိပုေတၱာစ ဒကၡိေဏ ။

ဝါမအံေသ ေမာဂၢလႅာေနာ၊ ပုရေတာ ပိဋကတၱယံ ။

၂။ ပစၧိေမ မမ အာနေႏၵာ၊ စတုဒၵိသာ ခီီဏာသဝါ ။

သမႏၲာ ေလာကပါလာစ ၊ ဣႏၵာေဒဝါ သ ျဗဟၼကာ ။

၃။ ဧတေသံံ အာႏု ဘာဝေန၊ သေဗၺဘယာ ဥပဒၵဝါ ။

အေနက အႏၲရာယာပိ ၊ ဝိနႆႏၲဳ အေသသေတာ ။

၁။ ဗုဒၶေသေ႒ာ – ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ ေမ – တပည့္ေတာ္၏။ သိရသၼိ ံ – ဦးေခါင္းထက္၌။

တိ႒တု – ရႊင္ေပ်ာ္ႏွလုံး သီတင္းသုံးေတာ္မူပါေစသတည္း ။

သာရိပုေတၱာစ – အရွင္သာရိပုတၱရာ မေထရ္ျမတ္ႀကီးသည္လည္း။ ေမ – တပည့္ေတာ္၏။

ဒကၡိေဏာ – လက္ယာပခုံး၌။ တိ႒တု- ရပ္တည္ သီီတင္းသုံးေတာ္မူပါေစသတည္း။

ေမာဂၢလႅာေနာ – အရွင္ေမာဂၢလႅာန္မေထရ္ျမတ္ႀကီးသည္။ ေမ – တပည့္ေတာ္၏။ ဝါမအံံေသ – လက္ဝဲပခုံးထက္၌။ တိိ႒တု – သီတင္းသုံးေတာ္မူပါေစသတည္း။

ပိဋကတၱယံ – ပိဋကသုံးတန္္ ဓမၼကၡာန္သည္။ ေမ – တပည့္ေတာ္၏။

ပုရေတာ – မ်က္ႏွာမူလတ္ အေရွ႕အရပ္၌ ။ တိ႒တ ု- စံပါယ္ကိန္းဝတ္ ရပ္တည္ပါေစသတည္း ။

၂။ အာနေႏၵာ – အရွင္အာနႏၵာမေထရ္ျမတ္ႀကီးသည္။ ေမ – တပည့္ေတာ္၏။ ပစၧိေမ – မ်က္ႏွာကြယ္ထား ေနာက္ရပ္ ပါး၌။ တိ႒တု – ရပ္တည္သီတင္းသုံးေတာ္မူပါေစသား။

ခီဏာသဝါ – ရဟႏၲာမေထရ္ျမတ္ႀကီးတို႔သည္။ မမ – တပည့္ေတာ္၏။ စတုဒၵိသာ – ခႏၶာတည္ရာ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတို႔၌။တိိ႒တု- ရပ္တည္ေနၾကပါေစသား။

သျဗဟၼကာ – ျဗဟၼာအေပါင္းတို႔ႏွင့္တကြ ျဖစ္ကုန္ေသာ။

ဣႏၵာေဒဝါသ – သၾကား နတ္ အေပါင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း။ ေလာကပါလာစ – ေလာကေစာင့္ၾကပ္ နတ္ျမတ္ အေပါင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း။

၁၁မမ – အကၽြန္ု ပ္၏ ။ သမႏၲာ – ထက္ဝန္းက်င္ ပတ္ပတ္လည္တို႔ိ၌။ တိ႒တု- ႏွလုံးရႊင္ပ် ရပ္တည္ေနၾကပါေစသား။

၃။ ဧေတသံ – ထိုရတနာသုံးပါး နတ္သိၾကားျဗဟၼာအေပါင္းတို႔၏။ အာႏုဘာေဝန – ရွိန္ဝါတန္ခိုး စြမ္းရည္အမ်ိ ု းမ်ိ ု းေၾကာင့္။

သေဗၺ – ႂကြင္းမဲ့ဥႆ ုံ အလုံးစုံကုန္ေသာ။ ဘယဥပဒၵဝါ – ေဘးဥပါဒ္တို႔သည္ လည္းေကာင္း။

အေနကအႏၲရာယာပိ – တစ္ပါးမက မ်ားလွကုန္ေသာ ကပ္အႏၲရာယ္ အသြယ္သြယ္တို႔သည္လည္းေကာင္း။ အေသသေတာ – ႂကြင္းက်န္မရွိ ပကတိအားျဖင့္။

ဝိနာသႏၲဳ – ပိန္းၾကာဖက္တြင္ ေရမတင္သို႔ ကင္းစင္လြင့္ေပ်ာက္ၾကပါေစသတည္း ။

ကပ္ႀကီး သုံးပါးကို ေက်ာ္နင္းနိုင္ၾကပါေစ.. ကံေကာင္းသူမ်ား ဤ ဂါထာကို ေတြ႕ၾကလိမ့္မည္ဟု ယူဆမိပါသည္ ။

Khin Aye Ngay