ကုိဗစ္ကာလမုိ႔ ျမဝတီျမဳိ႕က ျပည့္တန္ဆာရုံေတြဖြင့္တာကုိ တာဝန္သိျပည္သူအေနနဲ႔သြားတားတဲ႔လူေတြ အခ်ဳပ္ထဲေရာက္ (ရုပ္သံ)

ကုိဗစ္ကာလမုိ႔ ျမဝတီျမဳိ႕က ျပည့္တန္ဆာရုံေတြဖြင့္တာကုိ တာဝန္သိျပည္သူအေနနဲ႔သြားတားတဲ႔လူေတြ အခ်ဳပ္ထဲေရာက္ (ရုပ္သံ)

ကုိဗစ္ကာလမုိ႔ ျမဝတီျမဳိ႕က ျပည့္တန္ဆာရုံေတြဖြင့္တာကုိ တာဝန္သိျပည္သူအေနနဲ႔သြားတားတဲ႔လူေတြ အခ်ဳပ္ထဲေရာက္ (ရုပ္သံ)

ကုိဗစ္ကာလမုိ႔ ျမဝတီျမဳိ႕က ျပည့္တန္ဆာရုံေတြဖြင့္တာကုိ တာဝန္သိျပည္သူအေနနဲ႔သြားတားတဲ႔လူေတြ အခ်ဳပ္ထဲေရာက္ (ရုပ္သံ)

ကုိဗစ္ကာလမုိ႔ ျမဝတီျမဳိ႕က ျပည့္တန္ဆာရုံေတြဖြင့္တာကုိ တာဝန္သိျပည္သူအေနနဲ႔သြားတားတဲ႔လူေတြ အခ်ဳပ္ထဲေရာက္ (ရုပ္သံ)

ကုိဗစ္ကာလမုိ႔ ျမဝတီျမဳိ႕က ျပည့္တန္ဆာရုံေတြဖြင့္တာကုိ တာဝန္သိျပည္သူအေနနဲ႔သြားတားတဲ႔လူေတြ အခ်ဳပ္ထဲေရာက္ (ရုပ္သံ)

credit