ကိုယ္ဝန္ေဆာင္၊ ႏို႔တိုက္မိခင္ႏွင့္ ပင္စင္စားသက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးမည္

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္၊ ႏို႔တိုက္မိခင္နဲ႔ ပင္စင္စားသက္ႀကီး႐ြယ္အိုေတြအတြက္ ကပ္ေဘး ကာလအတြင္း ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အျဖစ္ ရန္ပုံေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ သန္း ေထာက္ပံ့ေပးဖို႔ အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ကပ္ေဘးကာလအတြင္း လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ သန္း ( ျမန္မာေငြ က်ပ္ ၁၂ ဘီလီယံေက်ာ္ကို အသုံးျပဳသြားဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတာပါ။

ဒီအစီအစဥ္ကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနနဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈနဲ႔ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးအဖြဲ႕ (LIFT ) တို႔က ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တာျဖစ္ပါတယ္။

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ လူမႈေရးပင္စင္အစီအစဥ္မွာ ခံစားခြင့္ ရရွိသူ အသက္ ၈၅ ႏွစ္ အထက္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုေတြနဲ႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္၊ ေမြးဖြားလာတဲ့ကေလးေတြ အသက္ ၂ ႏွစ္ျပည့္တဲ့အထိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပး သြားမွာပါ။

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိသူ တဦးခ်င္းကို ေထာက္ပံ့မႈအေနနဲ႔ ေငြက်ပ္ ၃၀၀၀၀ ကို ေထာက္ပံ့ေပး သြားမွာျဖစ္ၿပီး လာမယ့္အပတ္အတြင္း ေထာက္ပံ့ေပးသြားဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

ဒီအစီအစဥ္ကေန တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ လူဦးေရ ၄ သိန္းေက်ာ္အေပၚ တိုက္႐ိုက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစမွာျဖစ္ၿပီး ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါရဲ႕ သက္ေရာက္မႈကို ေလ်ာ့ပါးေစဖို႔နဲ႔ သြယ္ဝိုက္အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစဖို႔ ရည္႐ြယ္ထားပါတယ္။

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနကေန စီမံကိန္းထား လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ရခိုင္၊ ခ်င္း၊ ကယား၊ ကရင္ျပည္နယ္နဲ႔ နာဂ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသေတြရွိ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္နဲ႔ အသက္ ၂ ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္ရွိတဲ့ မိခင္ေတြကို လက္ရွိလစဥ္ေထာက္ပံ့ေပးေနတဲ့ ေငြက်ပ္ ၁၅၀၀၀ အျပင္ ေငြက်ပ္ ၃၀၀၀၀ ကို ထပ္ေဆာင္းေပးအပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းနဲ႔ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရးရန္ပုံေငြ (LIFT) အေနနဲ႔ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါကာကြယ္တားဆီးေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဒသမ ၈ သန္း ေပးအပ္သြားမယ္လို႔ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔က သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။