ေၾကြးပူျငိမ္္းသည္႔ အဓိဌာန္္ပုတီးစိပ္နည္း

သေဝ မပါ ၉ ဂါထာ ပုတီးစိိပ္နည္း

ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ… ပုတီး တစ္လုံးခ်

ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ….. ပုတီး တစ္လုံးခ်

သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ…. ပုတီး တစ္လုံးခ်

ဒုတိယံပၼိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ …. ပုတီး တစ္လုံးခ်

ဒုတိယံပၼိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ …. ပုတီး တစ္လုံးခ်

ဒုတိယံပၼိ သံဃံသရဏံ ဂစၦာမိ …. ပုတီး တစ္လုံးခ်

တတိယံပၼိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ…. ပုတီး တစ္လုံးခ်

တတိယံပၼိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ… ပုတီး တစ္လုံးခ်

တတိယံပၼိိ သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ…. ပုတီး တစ္လုံးခ်

( ေနာက္ဆုံး ပုတီးလုံးတြင္… တတိယံပၼိ သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ နဲ႔ ဆုံး မွသာလွ်င္ ပုတီး ပါတ္ ၁ ပါတ္ ရ႐ိွမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။

သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိိ ႏွင့္ မဆုံး ခဲ့လွ်င္ ပုတီးပါတ္ အစ ကေန ျပန္လည္၍ စိပ္ရပါမည္)

ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈ ႏွင့္္ ပါရမီ အႏု အရင့္ အေပၚ အေျခခံ၍ အက်ဳိး ေပး ကြာျခားပါမည္ ။

မိိမိ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ပုတီးပါတ္ေရ အေပၚ မူတည္၍ အဓိဌာန္ ယူႏိုင္ၾကပါေစ ။ ( ပုတီးပါတ္ေရ ၃ပါတ္ ၉ရက္

ပုတီးပါတ္ေရ ၅ပါတ္ ၉ရက္ ၊ ပုတီးပါတ္ေရ ၉ပါတ္ ၉ရက္ အစ႐ိွသျဖင့္ မိမိိ ေဆာက္တည္ႏိုင္ေသာ အဓိဌာန္ တင္၍ ကုသိုလ္ ယူႏိုင္ၾကပါေစ)

၇ရက္ သား /သမီး အေပါင္း ေႂကြးေက်၍ အလွဴျပဳႏိိုင္ၾကပါေစ ။

ခရက္ဒစ္