ဖိိနပ္ခ်ဳပ္၊ အဝတ္ခ်ဳပ္္ အလုပ္ေလးမ်ားနဲ႔ ဝမ္းေရးကို ျဖည့္တင္းခဲ့ရသည္္ဆိုသည့္ သီေပါမင္း၏ေျမးေတာ္

ဖိိနပ္ခ်ဳပ္၊ အဝတ္ခ်ဳပ္္ အလုပ္ေလးမ်ားနဲ႔ ဝမ္းေရးကို ျဖည့္တင္းခဲ့ရသည္္ဆိုသည့္ သီေပါမင္း၏ေျမးေတာ္

ကုန္းေဘာင္္ ေနာက္ဆုံး မင္းဆက္ သီေပါဘုရင္၏ ေျမးေတာ္ – တုတု

ရတနာပုံ ဒုတိိယနန္းစံ သီေပါမင္း ပါေတာ္မူ၍ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ရတနာဂီရိိစံအိမ္ တြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘဝျဖင့္ စံေနစဥ္အခါက

သီေပါမင္း၏ သမီးေတာ္ (၄)ဦး ရွိသည့္အနက္ ပထမ – သမီးေတာ္ ထိပ္စုျမတ္ဖုရားႀကီး က

(ထိုေခတ္ ၿဗိတိသွ် ကုလားျဖဴ) ေတြရဲ႕ ဝန္ထမ္းျဖစ္သူ စံအိမ္တံခါးေစာင့္ ပုလိပ္ – ShrimantGopal Bhaurao Servant ဆိုသူ ႏွင့္

အေၾကာင္းပါ၍ ေမြးဖြားခဲ့သည့္ တစ္ဦးတည္း ေသာ သမီးေတာ္ – တုတု (ခ) ဘိိုင္စု … ။

သူ႔ကို ၁၉၀၇ – ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ၊ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၌ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္္ တခုမွာ မထင္မရွား ကံကုန္အနိစၥေရာက္တယ္ … ။

သက္ရွိထင္ရွား ရွိစဥ္အခါကလည္း ဗမာစကားကိုေမ့ေလ်ာ့သြားၿပီး … ဖိိနပ္ခ်ဳပ္၊ အဝတ္ခ်ဳပ္ အလုပ္ေလးမ်ားနဲ႔ ဝမ္းေရးကို ျဖည့္တင္းခဲ့ရေၾကာင္း သိရ။

ဤ ကုန္းေဘာင္ ေနာက္ဆုံးဘုရင္ သီေပါမင္းရဲ႕ေျမးေတာ္ တုတု၏ ပုံရိိပ္လႊာအား သုေတသန –

ဓာတ္ပုံဆရာ Ajay Bashte မွ ၁၉၉၆ – ခုႏွစ္ဝန္းက်င္က မွတ္တမ္းတင္ ရိိုက္ကူးခဲ့ပါသည္ … ။

James(ေရွးေဟာင္းေမာ္ကြန္း မွတ္တမ္းအဖြဲ႕)

ရတနာပုံ ေန႔စဥ္