ဓာတ္ဆီဆုိင္ေတြ ဆီဘယ္လုိ ခုိးသလဲ?

ဆီဆိိုင္ေတြ ဆီမျပည့္တဲ့ ကိစၥ အခုေခတ္ ဆီပန႔္ ေတြ ကအီလက္တေရာနစ္ ကြန္ပ်ဴတာထိန္းခ်ဳပ္ စံနစ္္တို႔ျဖင့္္ တည္ေဆာက္ထားတာပါ အီလက္ထေရာနစ္္ ဖလိိုးမီတာ(flow meter) ကို အသုံးျပဳထားတာပါ ဆီျဖည့္စံနစ္တြင္္ Setting မ်ားစြာပါဝင္ပါသည္္။

Manual Setting မ်ားပါဝင္ သလို Software Setting မ်ားလည္းပါဝင္ပါသည္။ ဆီမျပည့္ျခင္္း ဆိုသည္မွာသတ္မွတ္ ထားေသာ လီတာ မျပည့္မွီ ဆိီ အဝင္ ကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မီတာတြင္ျပျခင္းသည္ အမွန္္မဟုတ္ေတာ့ပါ Setting မ်ားကိို တတ္ကြၽမ္းသူမ်ားမွသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဲခ်ိန္ညႇိႏိုင္ပါသည္။

ထိုကိစၥ ကိို Filling Station ေရာင္းခ်သူမွ ဆိုင္ပိုင္ရွင္ ကို သင္ၾကားျပသ ေပးသြားသလား သူတိို႔ Service men မွ အခေၾကးေငြ ယူ၍ခိုးေပးသလား မသိပါ။

Software မ်ားသည္ Password ျဖင့္္ Lock လုပ္ထားၾကပါသည္။ PW သိတိိုင္း ကလိ၍ မရပါ ပရုိဂရမ္ ကိုနားလည္မွသာ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္္ ပညာရွင္ ျဖစ္သူ Service Technician မပါဘဲ မည္သို႔မွ် မခိုးႏိုင္ပါ အၾကမ္းအားျဖင့္္ Zero နဲ႔ Span Setting ကို ေျပာင္းေပးရပါသည္။

ဥပမာ ၁၀ လီတာ ကို 100% ျပရမည့္ အစား ၈ လီတာ ကို 100% ျပပါ ဆိုလွ်င္္ မီတာသည္္ ၁၀လီတာ ျပ၍ ဆီမွာ ၈ လီတာ သာရေပလိမ့္မည္္။

နိိဂုုံးခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ ဆီပန႔္ေရာင္းခ် ေသာကုမၸဏီ မ်ားကိုသာ အီလက္ထေရာနစ္ ဥပေဒ အရ ထိိမ္းခ်ဳပ္ ရန္သာရွိပါသည္။ ေနာက္တနည္္းမွာ စစ္ေဆးေပးႏိုင္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးကုမၸဏီ မ်ား အား ငွါးရမ္္းတာဝန္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္ အရင္သတ္မွတ္လွ်င္္ စီးပြားပ်က္မည္ စိိုး၍ ဆင္ျခင္ သြားဖြယ္ရာရွိပါသည္။

ကား-Car အေၾကာင္းစုံ {ျပန္လည္မွ်ေဝျခင္းသာ}

Than Aung BE(EP)Instrumentation Engineer

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *